Our Team

124 Management Consulting นำความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานจริงของหัวหน้าคณะที่ปรึกษา และทีมงานชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย 5 ผู้เชี่ยวชาญหลักจาก 5 สาขาวิชาชีพ

 1. ทายาท ศรีปลั่ง – Managing Partner
 2. นิมิตร หมดราคี – Managing Partner
 3. สนธิ คชวัฒน์ – Executive Consultant
 4. วนารักษ์ เอกชัย – Executive Consultant
 5. ธงชัย ชั้นเสวิกุล – Executive Consultant

ทายาท ศรีปลั่ง – Managing Partner

ผู้เชียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน

 • Change Management
 • การปรับโครงสร้างองค์กร
 • การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPI)
 • การดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development)
 • ระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
 • ระบบการประเมินผลงาน (Performance Management)
 • การสร้างแบรนองค์กรจากปัจจัยภายใน (In-side Out Brand Development)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management and Development)
 • การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน (Total Compensation Design)
 • การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change)
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • เคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของวารสาร “ฅน” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการซึ่งจัดทำโดยทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลสู่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

คุณวุฒิ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008
 • Top 100 HR in Thailand Award, 2007
 • Certified NLP (Executive Coaching)
 • Management Certification Program. UCLA
 • HRM Program, London Business School
 • ปริญญาโทจาก Southern Illinois University ด้าน Management Information   System
 • ปริญญาตรีจาก Luther College ด้าน Information System, และคณะพาณิชยศาสตร์  และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (1982-1984, 1988-1991)
 • บริษัท Accenture จำกัด (1) Senior Manager-Process &Technology, (2) Change Management Group Head (1991-2001)
 • Managing Director Watson Wyatt (Thailand) (2001-2007)
 • Senior Executive Vice President – สายงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล (2007-2010)
 • Managing Partner – 124 Management Consulting

นิมิตร หมดราคี – Managing Partner

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวางยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นเวลานานเกือบ 40 ปี เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นบริษัทประชาสัมพันธ์ของคนไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 • เป็นตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดให้กับบริษัทชั้นนำของโลก และของไทยหลายแห่ง
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจชั้นนำของรัฐและเอกชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กร การแปลงสภาพองค์กร การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ และการตลาดเชิงยุทธ์
 • มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเหล็ก ยานยนต์  การบิน คมนาคมขนส่งและลอจิสติกส์ พลังงาน การเงิน คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม  เคยทำงานที่ IBM (ประเทศไทย) และต่างประเทศ มาเป็นเวลา 16 ปี ในด้านการบริหารการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานที่เข้มข้นในวงการประชาสัมพันธ์และการตลาด นิมิตร เคยเป็นคอลัมน์นิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน และเทเลคอม เจอร์นัล เคยเป็นอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันการทัพเรือชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรรือ ผ่านการอบรมด้านยุทธ์ศาสตร์ด้านสื่อมวลชนที่กรุงวอชิงตัน ศึกษาและดูงานด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การบริหารวิกฤติ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

 

นิมิตรจบการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จาก University of Philippines
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก University of Southern California
 • ปริญญาเอก ด้าน Communications จาก Hill University
 • เป็นสมาชิกสโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ชมรมผู้สื่อข่าวสาย เทคโนโลยี สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก
 • เป็นอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
สนธิ คชวัฒน์ – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และน้ำเสียประสบการณ์กว่า 20 ปี

 • เลขาธิการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเหมืองแร่ วุฒิสภา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะกรรมการไตรภาคี คณะทำงานเพื่อตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานมอบรางวัล CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • อาจารย์บรรยายแก่สถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.หัวเฉียว ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญ

 • ด้านมลพิษ
 • สิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่และรายสาขา (SEA : Strategic Environmental Assessment)
 • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สภาวะแวดล้อม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง Environmental Administration จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง Pollution Prevention จาก US.EPA. สหรัฐอเมริกา

วนารักษ์ เอกชัย – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงสร้างธุรกิจ และองค์กร

กว่า 30 ปี วนารักษ์ เอกชัย คือตำนานของการบริหาร จัดการ และแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ IBM ประเทศไทย วนารักษ์ เติบโตจากพนักงานขายคอมพิวเตอร์ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคํญด้านบริหารการขาย และก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กร ในตำแหน่งประธานกรรมการของ IBM ประเทศไทย ตลอดเวลา 5 ปึในฐานะผู้บริหารสูงสุด วนารักษ์ขับเคลื่อนองค์กรในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แต่สามารถผลักดันให้ภาระกิจบรรลุเป้าหมาย ทำให้ IBM ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในธุรกิจตลอดมา

ด้วยประสบการณ์ด้านการเงิน ธนาคาร การบริหารองค์กร และสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งกับกลุ่มธุรกิจ หลังจากนั้น ธนาคารกสิกรไทยได้เชิญวนารักษ์ให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของธนาคารในโครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถยืนหยัดให้บริการจนเป็นธนาคารชั้นนำจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อหมดภาระกิจที่ธนาคารกสิกรไทย วนารักษ์ ถูกรับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 7-Eleven ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และได้มีส่วนสำคัญในการขยายเครือข่าย 7-Eleven ไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

มีความเชี่ยวชาญด้าน

 • Business Transformation
 • Venture Capital, Strategic Management
 • IT Brand Resources Solutions
 • Strategic Leadership Program

วนารักษ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ธงชัย ชั้นเสวิกุล – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์โฆษณาและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ธงชัย เป็นนักโฆษณา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์/ภาพยนตร์ และนักสร้าง

แบรนด์(brand building) ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 30 ปี เคยทำงานให้กับบริษัทในวงการโฆษณาและวงการโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศหลายบริษัท

ธงชัยดำรงตำแหน่งสำคัญในธุรกิจโฆษณาและสื่อ เช่น

 • Creative Group Head ให้กับบริษัท Leo-Burnette Advertising ในปี 2522           – Creative Director ให้กับบริษัท Prakit & FCB Advertising ในปี 2531
 • Chief Creative Officer (Regional Creative Director) ให้กับบริษัท Lowe World Wide Advertising Company ในปี 2534 และ
 • President ให้กับ Creative Explosion Advertising ในปี 2545
 • Managing Director ที่ BBTV Productions Company ในปี 2547 และ
 • Media of Medias Plc. ในปี 2549
 • Executive Director ให้กับ Razorfish & Partner Co., Ltd. ในปี 2551

 

ปัจจุบัน ธงชัย ดำรงตำแหน่ง Chief Strategist บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 

ผู้เชียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

 

เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน

Improve Your Life, Go The myEASY Way™