Our Team

124 Management Consulting นำความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานจริงของหัวหน้าคณะที่ปรึกษา และทีมงานชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย 5 ผู้เชี่ยวชาญหลักจาก 5 สาขาวิชาชีพ

 1. ทายาท ศรีปลั่ง – Managing Partner
 2. นิมิตร หมดราคี – Managing Partner
 3. สนธิ คชวัฒน์ – Executive Consultant
 4. วนารักษ์ เอกชัย – Executive Consultant
 5. ธงชัย ชั้นเสวิกุล – Executive Consultant

ทายาท ศรีปลั่ง – Managing Partner

ผู้เชียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน

 • Change Management
 • การปรับโครงสร้างองค์กร
 • การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPI)
 • การดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Development)
 • ระบบการพัฒนาอาชีพ (Career Development)
 • ระบบการประเมินผลงาน (Performance Management)
 • การสร้างแบรนองค์กรจากปัจจัยภายใน (In-side Out Brand Development)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management and Development)
 • การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน (Total Compensation Design)
 • การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change)
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • เคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของวารสาร “ฅน” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการซึ่งจัดทำโดยทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลสู่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

คุณวุฒิ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008
 • Top 100 HR in Thailand Award, 2007
 • Certified NLP (Executive Coaching)
 • Management Certification Program. UCLA
 • HRM Program, London Business School
 • ปริญญาโทจาก Southern Illinois University ด้าน Management Information   System
 • ปริญญาตรีจาก Luther College ด้าน Information System, และคณะพาณิชยศาสตร์  และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (1982-1984, 1988-1991)
 • บริษัท Accenture จำกัด (1) Senior Manager-Process &Technology, (2) Change Management Group Head (1991-2001)
 • Managing Director Watson Wyatt (Thailand) (2001-2007)
 • Senior Executive Vice President – สายงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล (2007-2010)
 • Managing Partner – 124 Management Consulting

นิมิตร หมดราคี – Managing Partner

Founder/ CEO


Founder and CEO of 124 Communications Consulting Co., Ltd., Mr. Nimitz is well recognized as Thailand’s best public relation specialist with in-depth knowledge and experiences in various type of business industry and governmental undertaking. He has 40 years of experience in public relation work and has worked for IBM (Thailand) for 16 years as branch manager, manager of marketing operations, and manager of IBM scientific programs. He specializes in public affair issues, mass communication, crisis management, and policy consulting.


Mr. Nimitz is well connected with Thailand’s policy makers especially with current administration as well as social influencer figures. Beside managing public and private clients and handling overall aspect of public relations and communications activities, Mr. Nimitz has also helped formulate political campaign strategies for the current administration.


Mr. Nimitz has counseled broad range of clients from Telecommunication, Information Technology, Finance and Banking, Energy, Healthcare, Airlines, and Government Agencies. He also gives lectures on marketing and advance communications for postgraduates at Chulalongkorn and Thammasart University, well known Thailand leading universities for higher education.

 

He is also an instructor at National Naval Academy as well as serving as a Secretary of the Thai Senate Committee on Environment, a sub-committee on Transportation for the Senate of Thailand.

 

Mr. Nimitz received a B.Sc degree majoring in physics from the University of Philippines, a Master’s degree in Business Administration from the University of Southern California, and a certificate in Political laws Management from King Prajadhipok’s Institute, Class PLM 10.

สนธิ คชวัฒน์ – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และน้ำเสียประสบการณ์กว่า 20 ปี

 • เลขาธิการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเหมืองแร่ วุฒิสภา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะกรรมการไตรภาคี คณะทำงานเพื่อตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานมอบรางวัล CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • อาจารย์บรรยายแก่สถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.หัวเฉียว ม.ศิลปากร ม.ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญ

 • ด้านมลพิษ
 • สิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่และรายสาขา (SEA : Strategic Environmental Assessment)
 • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สภาวะแวดล้อม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง Environmental Administration จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง Pollution Prevention จาก US.EPA. สหรัฐอเมริกา

วนารักษ์ เอกชัย – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงสร้างธุรกิจ และองค์กร

กว่า 30 ปี วนารักษ์ เอกชัย คือตำนานของการบริหาร จัดการ และแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ IBM ประเทศไทย วนารักษ์ เติบโตจากพนักงานขายคอมพิวเตอร์ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคํญด้านบริหารการขาย และก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กร ในตำแหน่งประธานกรรมการของ IBM ประเทศไทย ตลอดเวลา 5 ปึในฐานะผู้บริหารสูงสุด วนารักษ์ขับเคลื่อนองค์กรในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แต่สามารถผลักดันให้ภาระกิจบรรลุเป้าหมาย ทำให้ IBM ประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในธุรกิจตลอดมา

ด้วยประสบการณ์ด้านการเงิน ธนาคาร การบริหารองค์กร และสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งกับกลุ่มธุรกิจ หลังจากนั้น ธนาคารกสิกรไทยได้เชิญวนารักษ์ให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของธนาคารในโครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถยืนหยัดให้บริการจนเป็นธนาคารชั้นนำจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อหมดภาระกิจที่ธนาคารกสิกรไทย วนารักษ์ ถูกรับเชิญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 7-Eleven ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และได้มีส่วนสำคัญในการขยายเครือข่าย 7-Eleven ไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

มีความเชี่ยวชาญด้าน

 • Business Transformation
 • Venture Capital, Strategic Management
 • IT Brand Resources Solutions
 • Strategic Leadership Program

วนารักษ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

ธงชัย ชั้นเสวิกุล – Executive Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์โฆษณาและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ธงชัย เป็นนักโฆษณา ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์/ภาพยนตร์ และนักสร้าง

แบรนด์(brand building) ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการมานานกว่า 30 ปี เคยทำงานให้กับบริษัทในวงการโฆษณาและวงการโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศหลายบริษัท

ธงชัยดำรงตำแหน่งสำคัญในธุรกิจโฆษณาและสื่อ เช่น

 • Creative Group Head ให้กับบริษัท Leo-Burnette Advertising ในปี 2522           – Creative Director ให้กับบริษัท Prakit & FCB Advertising ในปี 2531
 • Chief Creative Officer (Regional Creative Director) ให้กับบริษัท Lowe World Wide Advertising Company ในปี 2534 และ
 • President ให้กับ Creative Explosion Advertising ในปี 2545
 • Managing Director ที่ BBTV Productions Company ในปี 2547 และ
 • Media of Medias Plc. ในปี 2549
 • Executive Director ให้กับ Razorfish & Partner Co., Ltd. ในปี 2551

 

ปัจจุบัน ธงชัย ดำรงตำแหน่ง Chief Strategist บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 

ผู้เชียวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

 

เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจมานานกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน

Improve Your Life, Go The myEASY Way™